ПОЛОЖЕННЯ про сектор роботи з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор роботи з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Слобідського районуХарківської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Сектор по роботі з органами самоорганізації населення відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради (далі – сектор по роботі с ОСН) утворюється відповідно до структури, затвердженої міським головою, та штатного розпису.

1.2. Сектор є підзвітним, підконтрольним та підпорядковується голові адміністрації, заступнику голови адміністрації з організаційних питань, начальнику управління з організаційної роботи та загальних питань, начальнику відділу.

1.3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами та актами законодавства, які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування, прав і свобод громадян, рішеннями та розпорядженнями вищих органів державного управління, рішеннями Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Харківського міського голови, положенням про Адміністрацію Комінтернівського району Харківської міської ради, положенням про сектор по роботі с ОСН, наказами голови адміністрації, Кодексом законів про працю, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами “Про органи самоорганізації населення”, “Про політичні партії в Україні”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про вибори Президента України”, “Про звернення громадян”, “Про інформацію” тощо.

1.4. На посаду завідувача та працівників сектору призначаються особи, які мають вищу освіту, досконало володіють державною мовою і персональним комп’ютером, мають досвід роботи з документами, спілкування з громадянами та необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники сектору приймаються на посади та звільняються з посад міським головою.

На період відсутності завідувача сектору з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо), його обов’язки виконує посадова особа, призначена наказом голови Адміністрації району.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.1. Метою діяльності сектору є створення сприятливих умов для діяльності органів самоорганізації населення (далі – ОСН), організаційне та методичне забезпечення їх діяльності.

2.2. Завданням сектору є:

2.2.1. реалізація державної політики у відношенні органів самоорганізації населення, сприяння мешканцям району у створенні ОСН та їх функціонуванні;

2.2.2 вивчення та узагальнення досвіду роботи ОСН;

2.2.3 забезпечення взаємодії Адміністрації району з ОСН;

2.2.4 проведення правового навчання для активу ОСН.

3. ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ ПО РОБОТІ З ОРГАНМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Надає допомогу мешканцям району у вирішенні питань створення та реєстрації органів самоорганізації населення.

3.2. Здійснює роботу щодо взаємодії виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій усіх форм власності з органами самоорганізації населення району у вирішенні питань місцевого самоврядування.

3.3. Забезпечує організаційну підготовку нарад, конференцій з активом органів самоорганізації.

3.4. Аналізує і узагальнює критичні зауваження та пропозиції, висловлені на нарадах з керівниками органів самоорганізації населення, розробляє та контролює заходи з усунення зауважень та реалізації пропозицій.

3.5. Сприяє проведенню особистого прийому громадян активом органів самоорганізації населення та оформленню ними вихідної документації, згідно законодавству.

3.6. Сприяє діяльності правоохоронних органів по забезпеченню  профілактики правопорушень та охороні громадського порядку на території приватного сектору.

3.7. Допомагає активу органів самоорганізації населення у підготовці звітів про виконану роботу.

3.8. Надає активу органів самоорганізації населення необхідну методичну та практичну допомогу, спрямовану на вдосконалення форм і методів їх роботи.

3.9. Контролює процес ведення прийому громадян активом ОСН та завіряє підписи голови комітету району та громадян.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СЕКТОРУ

4.1. Працівники сектору мають право:

4.1.1. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4.1.2. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб, управлінь, відділів та служб району, а також від підприємств, установ і організацій інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Адміністрації району, підприємств, установ та організацій району (за згодою керівництва) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Працівники сектору забов’язані сумлінно виконувати свої обов’язки, сурово дотримуватись вимог чинного законодавства та підзаконних актів, що регламентують діяльність посадової особи місцевого самоврядування.

4.3. За вчинені порушення посадові особи сектору несуть персональну відповідальність.

5. СТРУКТУРА СЕКТОРУ

До складу сектору входять:

- завідувач сектору по роботі з ОСН;

- головний спеціаліст сектору по роботі з ОСН.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Реорганізація сектору, припинення його діяльності здійснюється  міським головою відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.