ПОЛОЖЕННЯ про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

І. Загальні положення

1.1 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (далі Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним Харківській міській раді; підпорядковується виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, голові Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради.

1.3. Управління є правонаступником управління праці та соціального захисту населення Комінтернівської районної в місті Харкові ради у зв’язку з перейменуванням.

1.4. Діяльність Управління координує Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради та Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради.

1.5. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами голови Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, а також цим Положенням.

1.6. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк встановленого зразку, печатки та штампи для документів.

1.7. Управління в межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори та контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх інстанцій.

1.8. Управління є головним розпорядником коштів на здійснення заходів з виконання державних та регіональних програм соціального захисту населення за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

1.9. Майно Управління належить йому на праві оперативного управління. Управління володіє та користується майном, що є в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

1.10. Положення про Управління затверджується рішенням сесії Харківської міської ради.

1.11. Граничну чисельність, фонд оплати праці, структуру, штатний розпис та кошторис Управління затверджує міський голова.

1.12. Управління фінансується за рахунок коштів міського бюджету, виділених на його утримання.

1.13. Юридична адреса Управління: 61124, м. Харків, вул. Вишнева, 3.

Повна назва: Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради.

Скорочена назва: УПСЗНА Комінтернівського району ХМР.

2. Основні завдання

2.1. У межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та повноважень, делегованих іншими нормативними актами, реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, охорони і належних умов праці, оплати праці і зайнятості, соціального захисту та обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та малозабезпечених сімей, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які проживають на території району і потребують соціальної підтримки з боку держави.

2.2. Сприяння розвитку колективно-договірного регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками на підприємствах, в організаціях та установах району, вдосконаленню форм і засад соціального партнерства.

2.3. Соціальне забезпечення через призначення соціальних допомог та компенсацій, інших соціальних виплат, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу і побутового палива малозабезпеченим сім’ям, а також надання встановлених законодавством пільг та гарантій за соціальною ознакою.

2.4. Сприяння інтеграції людей з обмеженими можливостями у суспільство через розвиток системи реабілітації, полегшення їх доступу до об’єктів соціальної інфраструктури.

2.5. Участь у розробці та здійсненні місцевих комплексних програм соціального захисту населення, в організації соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

З. Повноваження

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Здійснює реалізацію державних та місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення населення в межах встановлених завдань.

3.2. Бере участь в реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, вдосконалення її організації, оплати та нормування, виплатою не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної плати, у межах повноважень, які делеговані відповідно до законодавства органами виконавчої влади.

3.3. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері, стан справ з укладання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях району; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Здійснює реєстрацію, облік колективних договорів, змін і доповнень до них та зберігання копій колективних договорів підприємств, установ та організацій району.

3.4. Бере участь у розробці та виконанні територіальної програми зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, в межах доведених в установленому порядку завдань та повноважень.

3.5. Бере участь у підготовці рішень про бронювання на підприємствах, в установах та організаціях району незалежно від форм власності, робочих місць для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не здатні на рівні конкурувати на ринку праці, та у здійсненні контролю за виконанням рішень щодо працевлаштування соціально незахищених категорій громадян.

3.6. Бере участь в організації робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

3.7. Бере участь у розробці та виконанні міських програм та заходів по виконанню державних та регіональних програм з питань охорони праці, профілактики травматизму невиробничого характеру.

3.8. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та аварій, нещасних випадків невиробничого характеру відповідно до законодавства. Бере участь у виконанні заходів, розроблених комісіями з розслідування нещасних випадків невиробничого характеру.

3.9. Здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працюючих, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці, своєчасним проведенням на підприємствах та організаціях навчання та інструктажів з питань охорони праці, забезпеченням засобами індивідуального захисту, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством за роботу у шкідливих умовах, за своєчасним проведенням заходів по попередженню нещасним випадкам невиробничого характеру.

3.10. Організовує роботу з надання пільг усім категоріям населення району, які мають пільги за соціальною ознакою.

3.11. Забезпечує призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

3.12. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

3.13. Забезпечує призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України.

3.14. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги.

3.15. Здійснює прийом та оформлення документів для виплати компенсацій інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування, за невикористане санаторно-курортне лікування, а також вартості санаторно - курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України.

3.16. Встановлює статус ветерана праці, учасника війни, інваліда війни, сім’ї загиблого військовослужбовця або померлого ветерана війни, жертви нацистських переслідувань, дитини війни та видає відповідні посвідчення; надає допомогу пільговикам в реалізації встановлених для них пільг та переваг.

Забезпечує видачу талонів на міжміський проїзд учасникам війни, інвалідам війни, сім’ям загиблих та померлих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань у визначеному законодавством порядку.

3.17. Проводить інвентаризацію особових справ осіб, які одержують допомогу.

3.18. Формує та підтримує в актуальному стані банки даних одержувачів пільг, допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, здійснює адміністрування банку даних одержувачів пенсій, веде базу даних в Інтегрованій системі програм соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України.

3.19. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби соціально-незахищених громадян, у тому числі інвалідів. Призначає одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим інвалідам та іншим пенсіонерам у межах виділених із державного бюджету коштів.

3.20. Оформлює, в разі потреби, документи, в установленому порядку для влаштування до будинків – інтернатів системи Міністерства соціальної політики України самотніх громадян похилого віку та інвалідів, які втратили здатність до самообслуговування, та дітей – інвалідів.

3.21. Організовує в межах своїх повноважень матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, надання протезно-ортопедичної допомоги, забезпечення спеціальними засобами пересування та самообслуговування та іншими засобами соціальної реабілітації, готує пропозиції заступнику міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення щодо розвитку мережі установ соціального обслуговування населення.

3.22. Організовує в межах своєї компетенції роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з міського бюджету на надання таких послуг.

3.23. Здійснює координацію та організацію методичного забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Приймає для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) письмові заяви від громадян та проводить заходи відповідно чинного законодавства України.

3.24. Організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, у тому числі платних, суб’єктами, що надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб’єктів.

3.25. Забезпечує призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, надає пропозиції під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення необхідного обсягу коштів на фінансування міських програм соціального захисту та соціального забезпечення для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

3.26. Надає допомогу на поховання громадян працездатного віку, які не були застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, за зверненнями громадян.

3.27. Призначає у встановленому порядку компенсації на безоплатне поховання учасників бойових дій, Героїв Радянського Союзу, інших осіб, передбачених відповідними нормативними актами.

3.28. Організовує роботу державних соціальних інспекторів щодо здійснення у межах визначених повноважень вибіркового контролю за правильністю надання державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово – комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

3.29. Підтримує функціонування програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Міністерства соціальної політики України, а також єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище (по мірі його утворення).

3.30. Організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління.

3.31. Інформує населення району з питань, що належать до компетенції Управління, через засоби масової інформації та шляхом проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед громадських організацій, в установах та закладах, які опікуються проблемами ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, багатодітних сімей, а також через оформлення інформаційних стендів та розповсюдження пам’яток про умови та порядок призначення допомог, компенсацій, пільг та гарантій, шляхом проведення прямого телефонного зв’язку з населенням та через інші заходи.

3.32. Формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік, на базі якого здійснює розрахунки з комунальними підприємствами-надавачами послуг.

3.33. Організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вирішує питання про надання пільг та призначення компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України.

3.34. Забезпечує методичну та технічну діяльність комісій з соціальних питань, утворення яких передбачено законодавством України.

3.35. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління, проводить експертизи проектів нормативно-правових актів, які стосуються питань праці та соціального захисту населення в межах своїх повноважень.

3.36. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації працівників Управління.

3.37. Співпрацює з питань праці та соціального захисту населення з іншими виконавчими органами місцевого самоврядування, з державними службами, виконавчими структурними підрозділами фондів загальнообов’язкового соціального страхування, громадськими організаціями соціального спрямування на засадах соціального партнерства.

3.38. Вносить голові адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради пропозиції щодо відзначення активістів громадських організацій соціального спрямування за активну участь у громадському житті міста (за поданням керівників відповідних громадських організацій). Співпрацює із зазначеними організаціями.

3.39. Бере участь у межах своїх повноважень у проведенні загальноміських заходів, у тому числі конкурсів, турнірів, виставок, конференцій, форумів, семінарів, зборів, урочистих вечорів, заходів, пов'язаних з організацією дозвілля і оздоровлення соціально вразливих категорій населення, та інших заходів, спрямованих на реалізацію соціальної політики у місті.

3.40. Виконує функцію страхувальника щодо нарахування пенсійних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування деяких категорій одержувачів соціальних допомог. Сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

3.41. Проводить роботу з питань опіки (піклування) недієздатних та обмежено-дієздатних осіб в межах делегованих органом опіки та піклування повноважень.

3.42. Виконує інші функції, передбачені законодавством України.

4. Права

Управління при здійсненні своїх повноважень має право:

4.1. Здійснювати контроль в межах делегованих повноважень за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, жертвам нацистських переслідувань, дітям війни, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством України.

4.2. Вивчати стан безпеки на підприємствах, установах та в організаціях району, надавати їх керівникам рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

4.3. Рекомендувати посадовим особам та керівникам підприємств, установ та організацій відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці.

4.4. Подавати органам державного нагляду за охороною праці пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників підприємств, установ та організацій, які не дотримуються вимог нормативно-правових актів про охорону праці.

4.5. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці.

4.6. Здійснювати вибірковий контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів та їх достовірності, виданих для призначення державних допомог, компенсацій, встановлення пільг та інших соціальних виплат.

4.7. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.

4.8. Подавати пропозиції Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради та Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.9. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління.

4.10. Звертатись до судових та правоохоронних органів в інтересах Управління з метою захисту його прав та законних інтересів.

5. Керівництво

5.1. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільнюється з посади міським головою за поданням голови адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради та за погодженням із заступником міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Начальник управління діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, яка затверджується головою адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради.

5.3. Начальник Управління:

 • здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань;
 • визначає ступінь відповідальності заступників начальника Управління, керівників його структурних підрозділів;
 • видає накази в межах своєї компетенції, контролює їх виконання;
 • планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та міських програм з питань соціального захисту населення, готує та надає бюджетні запити;
 • розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису, в тому числі передбачених на виконання функцій соціального захисту населення;
 • укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає довіреності;
 • готує та надає голові адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради необхідні матеріали для інформування мешканців району про виконання рішень міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються діяльності Управління;
 • затверджує положення про структурні підрозділи Управління та посадові інструкції працівників Управління;
 • надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого самоврядування Управління;
 • відкриває і закриває поточні рахунки в територіальних представництвах Державного казначейства України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах банків;
 • призначає та звільняє з посад працівників Управління, які не мають статусу посадових осіб місцевого самоврядування;
 • організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, віднесених до повноважень Управління та вносить їх на розгляд міській раді, виконавчому комітету ради;
 • діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими організаціями, підприємствами (об'єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення;
 • веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку звернення громадян;
 • інформує мешканців району про виконання рішень міської ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність в засобах масової інформації в межах своєї компетенції;
 • здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

6. Прикінцеві положення

6.1. Ліквідація та реорганізація Управління проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.2. Зміни та доповнення до Положення про Управління вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.