ПОЛОЖЕННЯ про управління житлового господарства Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлового господарства Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Управління житлового господарства Адміністрації Слобідського району (надалі управління житлового господарства) є підзвітним та підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Департаменту житлового господарства міської ради, підпорядковується голові адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, заступнику голови адміністрації району з питань житлово-комунального господарства. Очолюється - начальником управління житлового господарства.
 2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами голови адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.
 3. На посаду начальника та працівників управління призначаються особи які мають вищу освіту, вільно володіють українською мовою і мають необхідний стаж роботи за фахом. Усі працівники управління приймаються на посади та звільняються з посад міським головою.
 4. На період відсутності начальника управління або інших працівників з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження тощо), їх обов'язки виконують особи, що призначаються наказом голови адміністрації.

II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

Метою діяльності управління житлового господарства є забезпечення задовільних умов життєдіяльності мешканців району, створення сприятливих умов для функціонування житлового фонду усіх форм власності.

Завданнями управління є забезпечення організації благоустрою території району та координація роботи комунальних підприємств району в частині утримання та ремонту об'єктів житлового фонду району.

III. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІДПОВІДНО ДО ЗАВДАНЬ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ

 1. Координує роботу щодо організації допомоги населенню району у створенні об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 2. Бере участь в прийнятті відповідно до чинного законодавства відомчого житлового фонду до комунальної власності міста.
 3. Бере участь у підготовці проектів рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про зміну правого статусу гуртожитків та жилих будинків.
 4. Готує проекти розпорядчих актів щодо надання дозволів на перепланування квартир без зміни їх геометричних розмірів та функціонального призначення, прийняття цих об'єктів до експлуатації та збереження самочинно виконаного перепланування квартир.
 5. Бере участь у роботі комісії з визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам, вносить відповідні пропозиції виконкому міської ради.
 6. Здійснює облік відомчого житлового фонду і гуртожитків, розташованих в районі та надає пропозиції щодо прийняття його до комунальної власності міста.
 7. Веде роботу з керівниками підприємств з підготовки необхідної технічної документації для передачі відомчих житлових будинків та гуртожитків в комунальну власність міста та направляє її на розгляд міської комісії з питань приймання до комунальної власності м. Харкова відомчого житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури.
 8. Проводить координацію роботи керівників підприємств та розробку заходів з підготовки відомчих житлових будинків та гуртожитків до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.
 9. Здійснює формування заходів по підготовці житлового фонду усіх форм власності до експлуатації в осінньо-зимовий період та контроль за ходом їх виконання.
 10. Здійснює координацію роботи дільниць, філій та інших підрозділів комунальних підприємств, які здійснюють утримання житлового фонду на території району.
 11. Взаємодіє з Департаментом житлового господарства з питань утримання житлового фонду, з міською інформаційно-диспетчерською службою «15-62».
 12. Погоджує титульні списки капітального та поточного ремонту житлового фонду комунальної власності.
 13. Надає пропозиції щодо об'єктів житлового фонду комунальної власності та внутрішньо-будинкових інженерних мереж та обладнання для організації відбору об'єктів, що підлягають реконструкції, поточному і капітальному ремонту.
 14. Готує пропозиції Департаменту житлового господарства щодо Програми соціально-економічного розвитку міста та Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства міста з урахуванням проблемних питань району за галузевим напрямком діяльності.
 15. Надає пропозиції щодо створення робочих груп, комісій тощо з питань житлового господарства, приймає участь в їх роботі.

IV- ПРАВА УПРАВЛІННЯ

 1. Одержує у встановленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Харкова документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на управління завдань.
 2. Залучає за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян для розгляду питань, що належать до компетенції управління.
 3. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції управління.
 4. Бере участь у розгляді питань і прийнятті в межах своїх повноважень рішень, пов'язаних з виконанням завдань управління.
 5. Користується іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормами чинного законодавства України.

V. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

 1. Штатна чисельність працівників управління житлового господарства - З чоловіка ( 1 - начальник управління, 2 - головних спеціалістів).
 2. Начальник управління, а у разі його відсутності особа, яка його замінює, несе персональну відповідальність перед заступником голови адміністрації з питань житлово-комунального господарства за виконання покладених на управління обов'язків та відповідає за стан справ у дорученій йому сфері.
 3. Працівники управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації.

VII. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

1. Управління житлового господарства очолює начальник, який підпорядковується заступнику голови адміністрації з питань житлово- комунального господарства.

2. Керівник управління призначається на посаду та звільняється з посади згідно з чинним законодавством України міським головою за поданням голови адміністрації та погодженням керівника галузевого виконавчого органу міської ради.

3. Розподіл службових обов'язків працівників управління регламентується посадовими інструкціями, що затверджуються головою адміністрації.

VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.